dimarts, 21 de setembre del 2010

Reflexions sobre transgènics

Aquest article del diari Le Monde informa de la possible aprovació als Estats Units per l'ús d'un salmó transgènic a les piscifactories atlàntiques que redueix el període de creixement de 30 a 18 mesos, gràcies a la implantació d'un gen que permet la producció d'una hormona del creixement pròpia dels salmons del Pacífic.

L'aprovació, diu l'article, encara resta pendent de proves sanitàries per evitar possibles perjudicis sobre la salut humana.

Suposant, que realment aquests salmons transgènics no fossin nocius per la salut humana, aquesta notícia em porta a diverses preguntes i reflexions:

  1. Si és possible reduir de més d'un terç el període de creixement del salmó, això significa que consumeix un terç menys d'aliments al llarg de la seva vida?
  2. Si és així, reduiria la problemàtica vinculada a l'aqüicultura als litorals, com els de Xile, on els pescadors locals veuen disminuïdes les seves captures perquè les grans corporacions pesqueres competeixen amb ells per nodrir els seus salmons?
  3.  La reducció d'aquesta competència, minimitzaria els problemes de la pirateria en determinades zones pesqueres?
  4. Un creixement més ràpid del salmó podria suposar un increment de la producció d'aliments al planeta i per tant, contribuir a la reducció de la fam al món?
  5.  Les empreses pesqueres mantindrien la producció per contribuir als beneficis sobre el medi natural, les poblacions locals, la fam al món i la seguretat al mar?
  6. Nosaltres, al primer món, consumiríem aquests aliments transgènics o els deixaríem per a països que no es poguessin permetre el luxe de menjar aliments no alterats genèticament?
  7. Al primer món, el salmó transgènic seria pels pobres i el tradicional pels rics?
Atès que no voldria semblar excessivament ingenu, indico que la pregunta que realment em faig és la primera.

I tenint en compte el dubte sobre el supòsit inicial (aquest salmó és innocu per la salut humana), les implicacions ambientals i la poca confiança que poden generar les grans indústries pesqueres, a falta de més informació i esperant (d'esperança) canvis d'actitud per part dels "peixos grossos" no voldria que ningú pensés que aquest post és favorable als aliments transgènics.